Integritetspolicy

Pushappy AB (”PushAppy”), 559063-1718, Kungsholmstorg 4, 112 21 Stockholm, är programleverantör av webbaserade program för motivation, uppföljning och pulsmätning (medarbetarundersökningar) och tillhörande appar. Programmen och apparna kallas nedan “Tjänsten”. Denna integritetspolicy redogörelse för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR).

Där PushAppy är personuppgiftsansvarig

PushAppy är i vissa fall personuppgiftsansvarig och i andra fall personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy handlar om när PushAppy är personuppgiftsansvarig. Om du är en medarbetare hos en organisation som är kund till PushAppy är denna organisation i det flesta fall personuppgiftsansvarig personuppgiftsansvarig i förhållande till dig och du behöver kontakt dem för att ta reda på hur de handlar dina personuppgifter i Tjänsten.

Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy innehåller information om den behandling av personuppgifter som PushAppy är personuppgiftsansvarig för och beskriver bland annat för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med vem vi delar dem, och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

PushAppy är personuppgiftsansvarig när:

 • du beställer Tjänsten och blir kund till PushAppy.
 • du registreras som kontaktperson hos PushAppy för din organisation.
 • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten.
 • du eller den du företräder ingår avtal med PushAppy och blir affärspartner.
 • du är en potentiell kund för PushAppy.
 • du kontaktar oss.
 • du får nyhetsbrev och information skickat till dig
 • du besöker vår hemsida och accepterar cookies (se vår cookie-policy)

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilket förhållande vi har till dig och i vilket syfte vi behandlar dina personuppgifter vid vilka tillfällen samt vilken laglig grund behandlingen baseras på, finns listade i tabellen nedan.

När Kategori av personuppgift Personuppgifter Laglig grund
Beställning av Tjänst och blir kund Företagsuppgifter Företagsnamn, Organisationsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Kundnummer, VAT-nr, E-post, Telefonummer Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, intresseavvägning och rättslig förpliktelse
CRM-uppgifter Anteckningar Intresseavvägning
Ingått avtal och blir affärspartner Företagsuppgifter Organisationsnummer, Företagsnamn, Adress Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig,
Kontaktuppgifter Förnamn, Efternamn, E-post, Telefon Intresseavvägning
Vid inloggning och blir användare av Tjänsten Användaruppgifter Förnamn, Efternamn, E-post, Användar-ID, Profilbild Fullgöra våra åtaganden och intresseavvägning
Onlineidentifikation IP-adress Intresseavvägning
Potentiell kund Företagsuppgifter Organisationsnummer, Företagsnamn, Adress Intresseavvägning
Kontaktuppgifter Namn, E-post, Telefon Intresseavvägning
Kontakt via hemsidan Företagsuppgifter Företagsnamn Intresseavvägning
Kontaktuppgifter Namn, E-post, Telefon Intresseavvägning
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext Intresseavvägning
Kontakt via chatt Företagsuppgifter Företagsnamn Intresseavvägning
Kontaktuppgifter Förnamn, Efternamn, E-post, Användar-ID Intresseavvägning
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext, Bilagor, Ärendenummer Intresseavvägning
Onlineidentifikation Operativsystem, Webbläsare, Plats (ungefärlig) Intresseavvägning
Kontakt via mail Företagsuppgifter (kan förekomma) Företagsnamn Intresseavvägning
Kontaktuppgifter Namn, E-post Intresseavvägning
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext, Bilagor, Ärendenummer Intresseavvägning
Utskick av nyhetsbrev Företagsuppgifter (kan förekomma) Företagsnamn Intresseavvägning
Kontaktuppgifter Förnamn, Efternamn, E-post Intresseavvägning

Hur länge lagras uppgifterna

Uppgifterna lagras så länge det behövs för att fullgöra ändamålen ovan.

 • Kund, användare och affärspartner
  PushAppy sparar personuppgifter om dig som kund och eller användare så längre det relationen som kund kvarstår eller är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen ovan. Vid kundrelationens upphörande kommer uppgifter om dig som kund och användare lagras i upp till 3 år för att kunna följa upp återfå data om du åter blir kund om du inte invänder dig mot den behandlingen. Efter det sparas uppgifterna om dig som potentiell kund tills du invänder dig mot den behandlingen.

  För dig som aldrig varit kund kan uppgifter om dig som potentiell kund sparas tills du invänder dig mot den behandlingen av affärsmässiga intressen.

  Vid ingåendet avtal med PushAppy kommer vi spara din uppgifter och kontaktpersonen i syfte att uppfylla avtalet så länge vi har ett aktivt avtal och därefter kommer avtalet och kontaktuppgifter lagras i 10 år.

 • Kontakt med oss
  Beroende på hur du kontaktade oss kan detta variera, mail och chatt-konversationer till vårt ärendehantering lagras i upp till 10 år.

 • Utskick av nyhetsbrev
  Tillsvidare, om du invänder framtida utskick sparas din E-post i en lista över avregistrera.

  PushAppy kan vara skyldig att behandla vissa av de personuppgifter som finns i registret under en längre tid än vad som anges ovan för att uppfylla lagstiftning eller myndighetskrav. T.ex kan uppgifter om dig som kund kommer att sparas av ekonomiska skäl för att kunna spåra din betalningshistorik och i enlighet med bokföringslagen.

Med vem delar vi dina personuppgifter

För att fullgöra ändamålen i tidigare avsnitt kommer PushAppy dela dina personuppgifter med leverantörer som behandlar dina personuppgifter endast för vår räkning och i enlighet med våra uttryckliga instruktioner. Vi överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in uppgifterna och vi säkerställt genom avtal med våra personuppgiftsbiträden att de åtar sig att följa våra säkerhetskrav och begränsningar samt krav avseende internationell överföring av personuppgifter. 

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till utomstående, om lagen föreskriver en skyldighet att göra detta. Uppgifter kan således undantagsvis lämnas ut till myndigheter om lagen kräver det.

Överföring av personuppgifter utanför EU/ESS

PushAppy kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om så sker kommer vi att säkerställa att en laglig grund finns för överföringen och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifterna genom att överföringen sker i enlighet med Europeiska kommissionens beslut om tillräckligt dataskydd.

Vilka rättigheter har du

Du som registrerad har ett antal rättigheter att känna till. Dessa innefattar:

 • Rätt till tillgång
  Du är berättigad att på begäran få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar och att få kompletterande information avseende vår behandling av dina personuppgifter.


 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och kompletterade om de är felaktiga eller är ofullständiga.


 • Rätt till radering
  Du har rätt att begära radering dina personuppgifter. Detta gäller bland annat när personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in, eller när personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller om du återkallat det samtycke som behandlingen grundas på. Vi har dock rätt att neka radering i vissa situationer exempelvis om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat.


 • Rätt till begränsad behandling
  Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter bland annat om du invänder mot korrektheten av uppgifterna eller anser att behandlingen strider mot lag.


 • Rätt till att göra invändningar
  Du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på ett berättigat intresse. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, inklusive profilering av sådan direkt marknadsföring.

 • Rätt till dataportabilitet
  Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit PushAppy för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.

Skydd av personuppgifter

PushAppy behandlar personuppgifter på ett sätt som syftar till att säkerställa deras ändamålsenliga säkerhet och skydda dem mot otillåten behandling samt oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

PushAppy möjliggör detta genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder vilket bland annat infattar användandet av kryptering vid överföring och lagring, brandväggar, åtkomstkontroll, loggning, säkerhetskopiering, regelbunden uppdatering av system samt vägledning av personal som deltar i behandlingen av personuppgifterna.

Uppdateringar av denna Integritetspolicy

Våra verksamhet och dess tjänsteutbud utvecklas ständigt. Denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras med anledning av ny detta, ny lagstiftning, nya riktlinjer eller allmänna råd eller på grund av att det av någon annan anledning sker ändringar i vår personuppgiftsbehandling. Alla ändringar i denna Integritetspolicy kommer att offentliggöras på vår webbplats. Större ändringar av väsentlig betydelse kommer även meddelas berörda parter via e-post, och om det krävs enligt lag, innan ändringarna träder i kraft.

Denna version uppdaterades den 15 maj 2024.

Hur du kontaktar oss

Du kan kontakta oss via happy@pushappy.com eller via Pushappy AB, Kungsholmstorg 4, 112 21 Stockholm.